Luxe tuinmeubilair • Deskundig advies • Persoonlijke service • Showroom in Den Haag centrum

Klik hier voor persoonlijk tuinmeubeladvies van onze tuinontwerp en tuininrichting specialisten.

Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1 – DEFINITIES

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

a)     House of Green: House of Green B.V. dat rechtspersoon bedrijfsmatig direct goederen en diensten verkoopt aan particulieren, waaronder dode en levende materialen voor verwerking/gebruik in tuin en huis, waaronder;

b)     Levende materialen: biologische producten en artikelen die verzorging en onderhoud nodig hebben om in leven te blijven, te groeien en/of om tot ontwikkeling te komen

c)     Dode materialen: alle overige producten en materialen.

d)     Goederen: Onder goederen worden tevens begrepen andere aan deze branche verwante artikelen en diensten voor zover zij worden verkocht door de onder a. bedoelde House of Green

e)     Consument: Iedere natuurlijk of rechtspersoon die - niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf - aan een ondernemer, als onder a. omschreven, opdracht geeft tot het leveren van goederen en/of het verrichten van werkzaamheden.

f)      Aangenomen werk: Het verrichten van werkzaamheden, welke tussen consument en ondernemer zijn overeengekomen tegen een van te voren vastgesteld totaalbedrag, inclusief BTW.

 

ARTIKEL 2 - TOEPASSELIJKHEID

a)     Deze Algemene Voorwaarden voor House of Green zijn van toepassing op alle aanbiedingen en/of op alle overeenkomsten van koop en verkoop en/of tot uitvoering van werk

b)     Deze Algemene Voorwaarden zijn niet van toepassing op huur- en verhuurovereenkomsten tussen een consument en House of Green

 

ARTIKEL 3 - HET AANBOD/DE OFFERTE

a)     De aangeboden goederen en/of diensten van House of Green worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven en zo volledig als de redelijkheid vereist. Indien House of Green in zijn aanbod getallen, maten, gewichten of andere eigenschappen noemt die voor het aanbod wezenlijk zijn, zal hij aan de nauwkeurigheid van deze opgave uiterste zorg besteden. Het kan zijn dat bepaalde producten of kleuren niet meer leverbaar zijn gedurende het jaar. Mocht dit het geval zijn dan wordt u hier zo spoedig mogelijk over geïnformeerd en ontvangt u het betaalde bedrag retour.

b)     Elk aanbod dient zodanige informatie te bevatten dat voor de consument duidelijk is wat zijn rechten en verplichtingen zijn, indien hij het aanbod aanvaardt. Dit betreft in het bijzonder de prijs, de uitvoering, het eventuele recht van retournering, de wijze van betaling, de eventuele minimumduur van een duurovereenkomst, de bijkomende kosten en overige condities.

c)     Offertes voor het aannemen van werk worden schriftelijk uitgebracht op basis van alle met de uitvoering van het werk verband houdende relevante informatie waarvan House of Green zich op de hoogte heeft gesteld. De consument heeft de plicht House of Green deze informatie te verstrekken.

d)     De offerte is voorzien van een dagtekening en is onherroepelijk gedurende 10 werkdagen na ontvangst, tenzij uit de offerte anders blijkt.

e)      De offerte bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de te leveren goederen en/of de te verrichten werkzaamheden op basis van de in het vierde lid door de consument aan House of Green verstrekte informatie. Deze omschrijving moet voldoende gedetailleerd zijn om een goede beoordeling van de offerte door de consument mogelijk te maken.

f)     House of Green behoudt zich het auteursrecht voor op de bij de offerte verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en schetsen.

g)     Indien overeengekomen is in de offerte is vermeld wanneer met de werkzaamheden wordt begonnen en wanneer het moment van oplevering is.

h)      De offerte vermeldt de wijze van betaling.

 

ARTIKEL 4 - HET RECHT VAN RETOURNERING

a)     Het aanbod houdt tevens een recht van retournering van goederen gedurende ten minste 10 dagen in, ingaande de dag na de verkoop, tenzij anders overeengekomen is conform artikel 3 en met in acht name van hetgeen bepaald is in lid c van dit artikel. Onbeschadigde en ongebruikte goederen in de originele verpakking en met de originele kassabon kunnen zonder meer worden geretourneerd.

b)     Goederen die op verzoek van de consument zijn vervaardigd, gemengd, bewerkt of op maat gemaakt, of goederen die op verzoek van de consument zijn besteld zijn steeds uitgesloten van het recht van retournering. Andere beperkingen of uitsluitingen van het recht van retournering zullen duidelijk in het aanbod worden vermeld.

c)     De consument kan van zijn recht van retournering uitsluitend gebruikmaken op de wijze die door de ondernemer bij het aanbod is aangegeven.

d)     Indien het recht van retournering geen restitutie van de koopsom inhoudt doch de levering van een vervangend artikel of van een tegoedbon, zal House of Green dit in het aanbod meedelen.

 

ARTIKEL 5 - TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

a)     De overeenkomst komt tot stand op het moment van acceptatie van het aanbod door de consument en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

b)     Indien de consument een bedrag (vooruit) betaald heeft zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na toepassing van het recht van retournering, terugbetaling plaatsvinden, indien de overeenkomst waarop die (vooruit)betaling betrekking heeft niet tot stand komt dan wel ontbonden wordt en restitutie van het (aan)betaalde bedrag is aangeboden.

c)     De consument zal verwezen worden naar de Algemene Voorwaarden zoals deze zijn gedeponeerd en op internet zijn geplaatst op www.houseofgreen.nl. Tijdig voor het tot stand komen van de overeenkomst zal House of Green de in artikel 3, leden 2 en 3 van deze Algemene Voorwaarden bedoelde informatie aan de consument ter beschikking stellen.

d)     House of Green zal tevens - bij het aanbod - aan de consument de volgende informatie verstrekken:

 1. schriftelijk de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het recht van retournering gebruik kan maken;
 2. het geografische adres van House of Green waar de consument met klachten terecht kan;
 3. de na aankoop bestaande service en de garanties bij bestellingen en met de consument overeengekomen maatwerk.

 

ARTIKEL 5A – AANVULLENDE BEPALINGEN BIJ EEN OVEREENKOMST OP AFSTAND

a)     Voordat de overeenkomst op afstand wordt aangegaan verplicht House of Green zich op duidelijke en begrijpelijke wijze aan de consument de volgende informatie verstrekken:

 1. de identiteit en het geografisch adres van House of Green;
 2. de belangrijkste kenmerken van de goederen;
 3. de prijs, inclusief BTW, van de goederen;
 4. de eventuele kosten van aflevering;
 5. de wijze van betaling, aflevering of uitvoering;
 6. het al dan niet van toepassing zijn van de bedenktijd van 7 werkdagen op de overeenkomst;
 7. de termijn voor aanvaarding van het aanbod.

b)     House of Green heeft een maximale levertermijn van 30 dagen, te rekenen van de dag die volgt op de dag waarop de consument zijn bestelling heeft gedaan. Wordt deze termijn overschreden dan heeft de consument het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling te ontbinden, tenzij de vertraging House of Green niet kan worden toegerekend. De consument en House of Green kunnen een andere termijn overeenkomen.

c)     De consument heeft gedurende 7 werkdagen het recht de overeenkomst zonder opgaaf van redenen te ontbinden.

d)     Wanneer de gekochte goederen niet beschikbaar zijn, moet House of Green de consument zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen en het eventueel (aan)betaalde uiterlijk binnen 30 dagen terugbetalen. Wanneer de consument en House of Green zijn overeengekomen dat een zaak van gelijke kwaliteit en prijs geleverd mag worden, dan zijn de kosten van retour zenden voor rekening van House of Green. Dit is alleen van toepassing in het geval de consument gebruik maakt van de ontbinding tijdens de bedenktijd. House of Green dient de consument hiervan op duidelijke en begrijpelijke wijze op de hoogte te stellen.

e)     Tijdig bij de nakoming en uiterlijk bij de aflevering verstrekt House of Green aan de consument de volgende gegevens:

 1. de gegevens die zijn vermeld onder a t/m g in lid 1 van dit artikel;
 2. schriftelijk de vereisten voor de gebruikmaking van het recht tot ontbinding van de overeenkomst en de eventueel daaraan gekoppelde financiering tijdens de bedenktijd van 7 werkdagen, waarbij in ieder geval wordt vermeld:
  1.                                       i.     het aanvangstijdstip en de duur van de bedenktijd die de koper ter beschikking kunnen staan;
  2.                                     ii.     dat in geval van gebruik maken van de bedenktijd maximaal de kosten van retourzending voor rekening van de koper komen;
  3.                                    iii.     de informatie over de ontbinding van de lening indien de consument de koopsom financiert met een lening bij House of Green of bij een derde op grond van een overeenkomst tussen House of Green en die derde;
  4.                                    iv.     het bezoekadres van de vestiging van House of Green;
  5.                                      v.     de gegevens omtrent de eventuele garantie en after sales service;
  6.                                    vi.     de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de koop een duur heeft van meer dan een jaar dan wel een onbepaalde duur.

f)      Wanneer House of Green niet heeft voldaan aan zijn informatieplicht of gegevens niet in de juiste vorm heeft verstrekt, bedraagt de termijn van de bedenktijd maximaal 3 maanden en 7 werkdagen. Wanneer de verkoper in die drie maanden alsnog voldoet aan de informatieplicht, begint de dag nadat hij alsnog heeft voldaan aan die plicht, de termijn van 7 werkdagen te lopen.

g)     Retour zenden is voor rekening en risico van de consument. House of Green mag bij de ontbinding van de overeenkomst geen andere kosten in rekening brengen.

 

ARTIKEL 6 - DE PRIJS EN PRIJSWIJZIGINGEN

a)     De prijs die de consument moet betalen wordt vooraf overeengekomen. De prijs is inclusief BTW doch exclusief eventuele emballagekosten, vervoerskosten of bezorgkosten. Eventuele kosten voor montage- en/of inrichtings- en/of installatiewerkzaamheden zullen steeds separaat worden geoffreerd. Van alle bijkomende kosten zal House of Green tijdig voor het sluiten van de overeenkomst de consument opgaaf doen of gegevens verstrekken op grond waarvan deze kosten door de consument kunnen worden berekend.

b)     Als binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst maar nog vóór de levering en/of uitvoering een prijswijziging optreedt, zal deze geen invloed hebben op de overeengekomen prijs. Als deze 3 maanden verstreken zijn maar levering en/of uitvoering nog niet heeft plaatsgevonden, heeft de consument bij een prijsverhoging het recht de overeenkomst te ontbinden.

c)     Het tweede lid is niet van toepassing op de prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien.

d)     Het tweede lid is niet van toepassing wanneer de prijsverhoging het gevolg is van door House of Green op verzoek van de consument uitgevoerd meerwerk en de consument daarover van tevoren op de hoogte is gesteld of de consument na de totstandkoming van de overeenkomst alsnog wijzigingen wenst in de uitvoering daarvan.

 

ARTIKEL 7 - CONFORMITEIT

a)     House of Green staat er voor in dat de goederen en/of diensten voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties en niet in strijd zijn met op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. House of Green staat er bovendien voor in dat de goederen en/of diensten die eigenschappen bezitten die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik nodig zijn (deugdelijk en bruikbaar zijn) alsmede voor een bijzonder gebruik voor zover dat is overeengekomen.

b)     De consument staat in voor de juistheid van de door hem verstrekte gegevens. Bij maatwerk, of indien goederen worden samengevoegd op aanwijzing van de consument, staat de consument in voor de opgegeven maten en de gegeven aanwijzingen, tenzij er kennelijk sprake is van een vergissing en deze vergissing ook voor House of Green kenbaar moet zijn geweest. Indien de consument gegevens mondeling of telefonisch kenbaar maakt, komen de gegevens die niet door House of Green schriftelijk zijn bevestigd voor risico van de consument.

c)     Indien de aankoop een plant betreft, zal House of Green aan de consument de essentiële informatie verstrekken voor een juist gebruik van de plant, waarbij mede aangesloten wordt op de door de consument verschafte informatie.

d)     House of Green staat niet in voor gebreken die na de oplevering van de goederen zijn ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid of die het gevolg zijn van veranderingen die de consument of derden aan het geleverde hebben aangebracht. Evenmin staat House of Green in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van deze gebreken.

e)     Los van hetgeen in leden 1 en 2 is bepaald omtrent de door House of Green afgegeven handelsgarantie, behoudt de consument volledig zijn wettelijke garantierechten.

 

ARTIKEL 8 - WIJZIGINGEN AANGENOMEN WERK

a)     Wijzigingen in het aangenomen werk en/

Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergen Meer over cookies »